fb tweet youtube

Central

S.N. Name Of Organization District/City As Per Region Contact No. Focal Person/P=President Remarks(suport by NFWLHA) E-Mail
1 Srijansil Mahila Samuha Kathmandu, Basundhara Central Region 9841709354,9843046661, 4361101 Sita Sahai-P, Laxmi co-ordinator Monthly meeting_Fhi, SC/GF-7. srijansil.mahilasamuha@gmail.com
2 Shakti Milan Samaj Kathmandu, Gaurighat Central Region 4008564, 9841378498, Goma rai-P   . UNODC CBOs Shaktimilan@gmail.com
3 Prena Kathmandu Central Region   Asha Lama    
4 Sneha Samaj Lalitpur, Dhobighat Central Region 5540142, 2210202 Chhiring doka  Sherpa-P.   snehasamaj@yahoo.com
5 Chhahari Mahila Samuha Chitwan, Bharatpur Central Region 9745008736 ,9745008737, 9845067081 Nari maya Shingjali-P.& Dil Kumari Thapa. NFWLHA Support chhahari2000@yahoo.com
6 Srijansil Hatemalo Plus Chitwan,  Madi Central Region 980729228 Phul Maya NFWLHA support,UNODC CBOs sil.sirjan@yahoo.com
7 Makawanpur Mahila samuha Makwanpur Central Region  

9845107294
9845195218

Ishori Baniya    mwg-ncd@ntc.net
8 Chitwan Sakriya Samuha Chitwan, Bharatpur Central Region 9845390888,( 056531000) Dikshya Rimal-P. Monthly meeting-fhi chitwan_ssamuha@yahoo.com
9 Biswasilo Asha Dhanusha, Central Region 9744018464 Paramila Devi Shah-P. unodc monthly meeting psychoshahbinod@yahoo.com